Ostali dokumenti 2014.god.

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014_ godinu
Izmjene i dopuna Plana proracuna Opcine Vrhovine za 2014_ godinu
Odgovor na vijecnciko pitanje
Plan gospodarenjem otpada za 2014_ godinu
Plan mjera za pripremu i provedbu turisticke sezone
Zakljucak o prestanku vazenja Odluke o socijalnoj skrbi u Opcini Vrhovine