Devetnaesta sjednica

Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite za 2020. godinu
Odluka o imenovanju clanova Upravnog vijeca JU djecji vrtic Vrhovine
Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja JU Djecji vrtic Vrhovine
Odluka o iznosu pojedinacnih i ukupnih prava korisnika socijalne skrbi u 2020. godini
Odluka o izvrsenju proracuna za 2020. godinu
Odluka o nositelju izgradnje i sufinanciranju izgradnje vodnih graevina na podrucju Opcine Vrhovine
Odluka o opcinskim porezima u Opcini Vrhovine
Odluka o postupku i nacinu izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture u Opcini Vrhovine
Odluka o povjeravanju naplate poreza za 2020. godinu
Odluka o sufinanciranju i nositelju izgradnje vodnih gradevina na podrucju Opcine Vrhovine
Odluka o uvjetima i nacinu drzanja domacih zivotinja na podrucju Opcine Vrhovine
Plan Proracuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Plan gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2020. godini
Plan mjera za pripremu turisticke sezone 2020. godine
Plan radnih mjesta u 2020. godini u Opcini Vrhovine i proracunskim korisnicima Opcine Vrhovine
Plana nabave u 2020. godini
Program izgradnje i gospodarenja gradevinama SRC Bijeli Vrh u 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Program izgradnje i gospodarenja vodnim gradevinama u 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini i projekcija za razdoblje 2021. i 2022. godina u Opcini Vrhovine
Program rada Opcinskog vijeca Opcine Vrhovine za 2020. godinu
Program unapredenja digitalne tehnologije i inovacija u Opcini Vrhovine u 2020. godini Pametno selo
Programa gradenja komunalne infrastrukture u 2020. godini i projekcija za razdoblje 2021. i 2022. godina u Opcini Vrhovine
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi sportu i kulturi u Opcini Vrhovine za 2020. godinu
Provedbeni plan aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara za podrucje Opcine Vrhovine za 2020. godinu
ZAPISNIK 19. SJEDNICE OV VRHOVINE - 12.12.2019
Zakljucak o prihvacanju Analize civilne zastite u 2019. godini
Zakljucak o prihvacanju Analize protupozarne sezone u 2019. godini
Zakljucak o prihvacanju Analize provedbe mjera tijekom turisticke sezone u 2019. godini
Zakljucak o prihvacanju Financijskog plana Ustanove Pomoc u kuci za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Zakljucak o prihvacanju Financijskog plana za 2020. godinu DVD Vrhovine
Zakljucak o prihvacanju Financijskog plana za 2020. godinu Turisticke zajednice Opcine Vrhovine
Zakljucak o prihvacanju Financijskog plana za 2020. godinu Vijece srpske nacionalne manjine u Opcini Vrhovine
Zakljucak o prihvacanju financijskog plana Narodne knjiznice S.S.Kranjcevic Vrhovine za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Dnevni red za 19. sjednicu Opcinskog vijeca
Godisnji i financijski plan razvoja sustava civilne zatite za 2020
Odluka o imenovanju clanova Upravnog vijeca JU djecji vrtic Vrhovine
Odluka o iznosu pojedinacnih i ukupnih prava korisnika socijalne skrbi u 2020. godini
Odluka o izvrsenju proracuna za 2020. godinu
Odluka o nositelju izgradnje i sufinanciranju izgradnje vodnih gradevina na podrucju Opcine Vrhovine
Odluka o opcinskim porezima u Opcini Vrhovine
Odluka o povjeravanju naplate poreza za 2020. godinu
Odluka o uvjetima i nacinu drzanja domacih zivotinja na podrucju Opcine Vrhovine
Plan Proracuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Plan gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2020. godini
Plan mjera za pripremu turisticke sezone 2020. godine
Plan radnih mjesta u 2020. godini u Opcini Vrhovine i proracunskim korisnicima Opcine Vrhovine
Plan vjezbi civilne zastite u 2020. godini
Plana nabave u 2020. godini
Program unapredenja digitalne tehnologije i inovacija u Opcini Vrhovine u 2020. godini Pametno selo
Program izgradnje i gospodarenja gradevinama SRC Bijeli Vrh u 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu