Odluke Općine Vrhovine 2015.god.

1 2015.02.19 1_Referentna lista Općina
2 2015.02.19 2_PRRAS Općina
3 2015.02.19 5_Bil općina
4 2015.02.19 10_BILJEKE od 1_1 do 31_12_2014_dopuna - općina
5 2015.02.19 4_RasF općina
6 2015.02.19 5_PVRIO općina
7 2015.02.19 7_Obv općina
8 2015.02.19 9_BILJEKE od 1_1 do 31_12_2014 općina
9 2015.02.19 1_Referentna lista-Knjižnica
10 2015.02.19 2_PRRAS Knižnica
11 2015.02.19 3_NT Knižnica
12 2015.02.19 3_NT Općina
13 2015.02.19 4_RasF Knižnica
14 2015.02.19 5_PVRI Knižnica
15 2015.02.19 6_Bil Knižnica
16 2015.02.19 7_Obv Knjižnica
17 2015.02.19 8_SPRRAS Knižnica
18 2015.0219 8_SPRRAS općina
19 2015.03.23 Zapisnik 9 sjednice OV
20 2015.03.23 Dnevni red - 10_ sjednice Općinskog vijeća Općine Vrhovine
21 2015.03.23 Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015_ godinu
22 2015.03.23 Obračun proračuna za 2014_godinu
23 2015.03.23 Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave
24 2015.03.23 Odluka o izmjeni i dpouni Odluke o uvjetima načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine
25 2015.03.23 Odluka o koeficijentima masi i osnovici za obračun plaća u 2015_godini zaposlenih u Općini Vrhovine
26 2015.03.23 Odluka o naknadi za pravo služnosti
27 2015.03.23 Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Centra za pomoć u kući u Općini Vrhovine
28 2015.03.23 Plan gospodarenja otpadom za 2015 godinu
29 2015.03.23 Plan mjera za pripremu i provedbu turističke sezone
30 2015.03.23 Plan rada Centra za pomoć u kući za 2015_ godinu
31 2015.03.23 Pravilnik o iskaznici komunalnog redara u Općini Vrhovine
32 2015.03.23 Program korištenja sredstava od naknade od nezakonito izgrađenih zgrada na podruju Općine Vrhovine
33 2015.03.23 Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasnitvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine u 2015_ godini 2
34 2015.03.23 Zaključak i prihvaćanju Izvješća o radu udruge Jelenko za 2014 i izvješće o korištenju sredstva Proračuna Općine Vrhovine
35 2015.03.23 Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Plana radnih mjesta za 2015_ godinu
36 2015.03.23 Zaključak o popisu nefinancijske i financijske imovine te obveza i potraživanja na dan 31_12_2014 godine
37 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2014 godinu
38 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća izgradnje komunalne infrastrukture
39 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom u 2014_ godini u Općini Vrhovine
40 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obračunu naplati i korištenja komunalnog doprinosa u 2014 godini
41 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014_ godinu u Općini Vrhovine
42 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014 Vreline d.o.o. Vrhovine
43 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o komunalnoj naknadu u 2014 godini u Općini Vrhovine
44 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o općinskim porezima u 2014_ godini u Općini Vrhovine
45 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa pomoć u kući u 2014 godini na području Općine Vrhovine
46 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu DVD-a Vrhovine za 2014__
47 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu GD HCK-a Otočac na području Općine Vrhovine u 2014 godini
48 2015.03.23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu udruge Rudopolje moje za 2014 i izvješće o korištenju sredstava Proračuna Općine Vrhovine
49 2015.05.14 Rješenje o utvrivanju pravovaljane kandidacijske liste za izbore za Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Vrhovine
50 2015.05.20 izborna mjesta
51 2015.06.23 Dnevni red - 12_ sjednice Općinskog vijeća Općine Vrhovine
52 2015.06.23 Plan civilne zaštite Općina Vrhovine
53 2015.06.23 Plan zatite i spašavanja Općine Vrhovine_travanj 2015
54 2015.06.23 Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Vrhovine
55 2015.06.29 I Izmjene i dopune plana proračuna za 2015 godinu
56 2015.06.29 Izmjene i dopune Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine za 2015 i projekcija za 2016_ i 2017_ godinu
57 2015.06.29 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2015 i projekcija za 2016 i 2017 godinu
58 2015.06.29 Izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2015_ godinu u Opini Vrhovine
59 2015.06.29 Odluka o donošenju Plana civilne zaštite
60 2015.06.29 Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva
61 2015.06.29 Odluka o stjecanju nekretnina po osnovi razreza komunane naknade
62 2015.06.29 Odluka o ukidanju Odluke o radnom vremenu i načinu obavljanja trgovačke djelatnosti - konani tekst
63 2015.06.29 Odluka o uvjetima načinu korištenja i plaćanja poreza za korištenje javnih površina u Općini Vrhovine
64 2015.06.29 Upute za izradu proračuna Općine Vrhovine za 2016 i projekcije 2017-2018 godinu
65 2015.06.29 Zaključak o donošenju Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2015_toj godini
66 2015.06.29 Zaključak o suglasnosti na Izvješe o stanju zaštite od požara za 2014_ godinu u Opini Vrhovine
67 2015.06.29 Zapisnik s 11_ sjednice Općinskog vijeća
68 2015.06.29 Dnevni red - 12_ sjednice Općinskog vijeća
69 2015.06.29 Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2015_ godinu
70 2015.06.29 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2015 godinu i projekcija za 2016 i 2017 godinu
71 2015.06.29 Odluk o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
72 2015.06.29 Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja
73 2015.06.29 Odluka o imenovanju predstavnika za pripremu i provedbu postupka javne nabave
74 2015.06.29 Odluka o izvršenju plana proračuna za 2015_ godinu
75 2015.06.29 Zaključak o davanju suglasnosti na Plan operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od poara na području Općine Vrhovine za 2015_ godinu
76 2015.09.21 Dostava materijala za 13_ sjednicu Općinskog vijeća
77 2015.09.21 nacrt zapisnika 13 sjednice općinskog vijeća
78 2015.09.21 Obračun proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01_01_ do 30_06_2015_ godine
79 2015.09.21 Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
80 2015.09.21 Odluka o koeficijentima za obračun plaće i drugim pravima dunosnika
81 2015.09.21 Odluka o kriterijima za određivanje udruga od interesa za Općinu Vrhovine i njihovom financiranju sredstvima Proračuna Općine Vrhovine
82 2015.09.21 Odluka o pravima ostvarivanju prava, sadržaju i evidencijama iz socijalne skrbi u Općini Vrhovine
83 2015.09.21 Odluka o prijenosu tržnice u naslju Vrhovine na gospodarenje i uprvljanje Vrhkom-u d_o_o_ Vrhovine
84 2015.09.21 Odluka o prijenosu zgrade i opreme Dnevnog centra Gornje Vrhovine na gospodarenje i upravljanje ustanovi Centar za pomoć u kući u Općini Vrhovine
85 2015.09.21 Odluka o provedbi natječaja za zimsko održavanje
86 2015.09.21 Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vrhovine za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
87 2015.09.21 Odluka o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
88 2015.09.21 Odluka o verifikaciji Zaključka o izmjeni i dopuni Odluke o visini dnevnice i naknade za korištenje osobnog automobila za slubene svrhe te dolazak i odlazak s posla
89 2015.09.21 Odluka o visini naknade predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća
90 2015.09.21 Odluka o visini osnvice za izraun plaća u 2016_ godini u Općini Vrhovine
91 2015.09.21 Pravilnik o utvrivanju i plaćanju stanarine i pričuve
92 2015.09.21 Pravilnik o gospodarenju građevinskim i poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Općine Vrhovine
93 2015.09.21 Pravilnik o zaključivanju ugovora o najmu i koritenju socijalnih stanova
94 2015.09.21 Zaključak o utvrivanju korisnika vodnih usluga koji imaju pravo na pomoć za podmirenje troškova
95 Dnevni red - 13_ sjednice Općinskog vijeća

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza