Odluke Općine Vrhovine 2012.god.

1 2012. 08.16. Zaključak o prenamjeni sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2012. godini na području Općine Vrhovine
2 2012.02.27 I.dopune Plana nabave za 2012_ godinu
3 2012.02.27 Izvješće slubenika za informiranje za 2011_ godinu
4 2012.02.27 Izvješće o gospodarenjem otpadom u 2011_ godini u Općini Vrhovine
5 2012.02.27 Izvješće o izvršenju Programa iz područja komunalnih poslova i gospodarenja komunalnom infrastrukturom u 2011_ godini u Opini Vrhovine
6 2012.02.27 Izvješće o korištenju sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasnitvu Republike Hrvatske u 2011_ godini
7 2012.02.27 Izvješće o ostvarivanju Programa Centra za pomoć djeci predkolskog uzrasta
8 2012.02.27 Izvješće o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2011_ godinu
9 2012.02.27 Izvješće o provedbi postupaka nabave nefinancijske imovine u 2011_ godini
10 2012.02.27 Obračun proračuna Općine Vrhovine za 2011_ godinu
11 2012.02.27 Zaključak o osnaženju Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti nezakonito izgraene zgrade
12 2012.02.27 Zaključak o osnaženju Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa komunalnog doprinosa za nezakonito izgrene zgrade za poloajne zone u Opini Vrhovine
13 2012.02.27 Zaključak o prihvaanju Program rada i financijski plan Narodne knjinice SS Kranjevi za 2012_ godinu
14 2012.02.27 Zapisnik s 22.redovne sjednice Općinskogvijeća odrane 22_12_2011_ godine
15 2012.03.20 Uputa o nainu preuzimanja obveza i izvrenja o preuzetim obvezama te nainu isplate iz Prorauna i fiskalnoj odgovornosti u Opini Vrhovine
16 2012.03.20 Zamolba za obaveznim unosom broja narudbe ili ugovora
17 2012.11.20 Dnevni red - 29_ sjednice Opinskog vijea
18 2012.11.20 Odluka o sufinanciranju autobusne linije za MO Turjanski
19 2012.11.20 Odluka o sufinanciranju prijevoza uenika srednjih škola
20 2012.11.20 Odluka o visini komunalnog doprinosa i naknada za nezakonito izgraene zgrade na podruju Opine Vrhovine
21 2012.11.20 Odluka ob izmjeni i dopuni Odluke o klasifikaciji nazivima i koeficijentima sloenosti poslova radnim mjestima
22 2012.11.20 Plan radnih mjesta za 2013_ godinu
23 2012.11.20 Radna tablica za konac 2012_-1
24 2012.11.20 Tablice financijskog plana Opine Vrhovine za razdoblje 2013_ -2015_ godine
25 2012.11.20Godinji plan i program odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Vrhovine za 2013_ godinu
26 2012.12.14 II_ izmjene i dopune Plana prorauna za 2012_ godinu
27 2012.12.14 Izvješe službenika za informiranje za 2012_ godinu
28 2012.12.14 Plan proračuna za 2013 i projekcija do 2015
29 2012.12.14 Odluka o donošenju Strategije razvoja Opine Vrhovine
30 2012.12.14 Odluka o imenovanju član Odbora za statut i poslovnik
31 2012.12.14 Odluka o izmjeni i dopuni Kataloga infromacija
32 2012.12.14 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Stoera zatite i spaavanja
33 2012.12.14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke izvršenju prorauna za 2012_ godinu
34 2012.12.14 Odluka o izvršenju prorauna za 2013_ godinu
35 2012.12.14 Odluka o naknadama potporama i materijalnim pomoima stanovnitvu
36 2012.12.14 Plan nabave za 2013_ godinu
37 2012.12.14 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013_ godinu
38 2012.12.14 Program javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
39 2012.12.14 Program javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za2013_ godinu
40 2012.12.14. Odluka o imenovnaju predstavnika zapripremu i provedbu postupka JN
41 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi u Opcini Vrhovine
42 Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012_ tabelarni dio
43 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2012_ do 2014_ godine
44 I_ Izmjena i dopuna Plana prorauna Opine Vrhovine za 2012_ godinu
45 Obracun proracuna Opcine Vrhovine za razdoblje od 01_01_ do 30_06_2012_ godine
46 Odluka o imenovanju Povjerenika Civilne zastite u Opcini Vrhovine
47 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke izvrsenju proracuna za 2012_ godinu
48 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikljucenju na vodne objekte u Opcini Vrhovine
49 Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine
50 Odluka o o nositelju - investitoru izgradnje komunalne infrastrukture u Opcini Vrhovine
51 Odluka o razvrstavnju nerazvrstanih cesta i ulica u Opcini Vrhovine
52 Odluka o sufinanciranju nabave dugotrajne imovine u 2013_ godini
53 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija i načinu ostvarivanja prava na informaciju
54 Odluka o uvjetima nacinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasnistvu Opcine Vrhovine
55 Odluka o visini dnevnice i naknade za koristenje osobnog automobila za sluzbene svrhe
56 Odluka o visini osnovice za izracun placa u 2013_ godini u Opcini Vrhovine
57 Pravilnik o popisu i evidenciji nefinancijske imovine konačni tekst
58 Rjeenje o potpori Srdić Arseniju
59 Rjeenje o potpori Udruzi Rudopolje Moje
60 Rjeenje o potpori udruzi Rudopolje moje 2
61 Rješnje o potpori programu SDSS-a
62 Upute za izradu proracuna za 2013_-2015_ godinu
63 Zakljuak o jednokratnoj pomoći Siniša Gluac
64 Zakljuak o jednokratnoj pomoći Siniša Gluac 2
65 Zakljuak o jednokratnoj pomoi Duško Arambaši
66 Zakljuak o jednokratnoj pomoi Nenad Pejnović
67 Zakljuak o potpori organizaciji Štraparijade 2012
68 Zakljucak o prihvacanju Financijskog plana za I_ izmjene i dopune Plana proracuna za 2012_ godinu
69 Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o aktivnostima HGSS Stanica Gospic za 2011
70 Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o poslovanju Vrhkom d_o_o_ za 2011
71 Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu 2011_ HCK GO Otocac
72 Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu DVD Vrhovine za 2011_godinu
73 Zakljucak o prihvacanju Programa agrotehnickih mjera za 2012_ godinu
74 Zakljucak o Prijedlogu za pokretanje postupka Izmjene i dopune Statuta Opcine Vrhovine
75 Zakljucak o usvajanju Analize stanja i Smjernica za organizaciju i razvoj zatite i spaavanja za 2012
76 Zakljucak o usvajanju Plana zatite od pozara za 2012
77 Zakljucak o verifikaciji Plana mjera za pripremu i provedbu turisticke sezone

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza