Odluke Općine Vrhovine 2013.god.

1 2013-12.12 Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju prorauna Opine Vrhovine za 2013_ godinu
2 2013.01.08 Prijedlog nacrta Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
3 2013.01.28 Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Opine Vrhovine
4 2013.02.14 Izvjesce o stanju u prostoru za Opcinu Vrhovine za razdoblje 2013_ - 2018_ godine II DIO
5 2013.02.14. Izvjesce o stanju u prostoru za Opcinu Vrhovine za razdoblje 2013_ - 2018_ godine I DIO
6 2013.05.04 Konačno rjesenje-vijece
7 2013.05.04 Konacno rjesenje_nacelnik
8 2013.06,13 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU 3 - UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh
9 2013.06.05 konani rezultati lokalnih izbora
10 2013.06.13 Dnevni red - 1_ sjednice Opinskog vijea
11 2013.06.13 Financijski plan 1_ Izmjena i dopuna Plana prorauna Opine Vrhovine za 2013
12 2013.06.13 Odluka o 1_ izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju prorauna Opine Vrhovine za 2013_ godinu
13 2013.06.13 Odluka o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
14 2013.06.13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Stoera zatite i spaavanja G 9-09
15 2013.06.13 Odluka o naknadi lanovima Opinskog vijea Opine Vrhovine
16 2013.06.13 Plan mjera za pripremu i provedbu turistike sezone
17 2013.06.13 1_ izmjene i dopune Plana prorauna Opine Vrhovine
18 2013.06.13 1_ izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
19 2013.06.13 Dostava prijedloga finacijskog plana 1_ izmjena i dopuna Plana prorauna
20 2013.06.13 Odluka o imenovanju Odbora za žalbe i pritube
21 2013.06.26 Tablica donacija i sponzorstva
22 2013.09.25 Dnevni red - 2_ sjednice Opinskog vijea
23 2013.09.25 Odluka o DKT mreži na podruju Opine Vrhovine
24 2013.09.25 Zaključak o suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga za 2013_godinu
25 2013.09.25 Financijski plan poslovanja za 2013_ - Vrhkom
26 2013.09.25 Financijski plan poslovanja za 2013_ - Vrhkom
27 2013.09.25 Izvjee o izvrenju prorauna Opine Vrhovine zarazdoblje od 01_01_ do 30_06_2013
28 2013.09.25 Izvješće o izvršenju proračuna Općine Vrhovine zarazdoblje od 01.01 do 30.06
29 2013.09.25 Izvješće o poslovanju NK S.S. Kranjčević za razdoblje od 01.01 do 30.06_2013_ godine
30 2013.09.25 Izvješće o poslovanju NK SS Kranjevi za razdoblje od 01_01_ do 30_06_2013_ godine
31 2013.09.25 Odluka o prijenosu nefinancijske imovine Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
32 2013.09.25 Odluka o prijenosu nefinncijske imovine Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
33 2013.09.25 Odluka o provođenju izbora za lanove VMO
34 2013.09.25 Odluka o DKT mreži na području Opine Vrhovine
35 2013.09.25 Odluka o donošenju Plana zaštite od požara
36 2013.09.25 Odluka o donošenju Plana zaštite od požara
37 2013.09.25 Odluka o donošenju Procjene ugroenosti od požara
38 2013.09.25 Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara
39 2013.09.25 Odluka o imenovanju skupštine trgovačkog društva Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
40 2013.09.25 Odluka o imenovanju skupštine trgovakog društva Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
41 2013.09.25 Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
42 2013.09.25 Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
43 2013.09.25 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
44 2013.09.25 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
45 2013.09.25 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o klasifikaciji nazivima i koeficijentima sloenosti poslova radnim mjestima
46 2013.09.25 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o klasifikaciji nazivima i koeficijentima složenosti poslova, radnim mjestima
47 2013.09.25 Odluka o masi i osnovici za izračun plaća u 2014_ godini zaposlenih u Općini Vrhovine i kod proračunskih korisnika
48 2013.09.25 Odluka o masi i osnovici za izračun plaća u 2014_ godini zaposlenih u Opini Vrhovine i kod proraunskih korisnika
49 2013.09.25 Odluka o vidini naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Općinskog vijeća
50 2013.09.25 Odluka o visini naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Općinskog vijeća
51 2013.09.25 Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine u Općini Vrhovine
52 2013.09.25 Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine u Općini Vrhovine
53 2013.09.25 Plan zaštite i spašavanja Općine Vrhovine
54 2013.09.25 Plan zaštite i spašavna Općine Vrhovine
55 2013.09.25 Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine
56 2013.09.25 Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
57 2013.09.25 Upute za izradu proračuna Općine Vrhovine za 2014_ i projekcije 2015-2016_ godinu
58 2013.09.25 Zaključak o suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga za 2013
59 2013.09.25 zapisnik s 2_ sjednice
60 2013.09.30 Odluka o provođenju izbora za članove VMO
61 2013.09.30 Program aktivnosti na provedbi izbora za lanove vijea mjesnih odbora u Opini Vrhovine
62 2013.10.04 Objava kandidacijskih lista
63 2013.10.09 RJEŠENJA ZA BIRAČKE ODBORE VMO
64 2013.10.09 Rješenje o odreivanju birakih mjesta
65 2013.10.11 Priopćenje za javnost Općinskog načelnika Milorada Delić
66 2013.10.22 Odluka o rezultatima izbora za članove VMO
67 2013.12.12 II_ Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Vrhovine
68 2013.12.12 II_ Izmjene i dopune Plana prorauna Opine Vrhovine
69 2013.12.12 Izmjene i dopune 2013.12.12 Plana nabave za 2013_ godinu
70 2013.12.12 Izmjene i dopune Plana nabave za 2013_ godinu
71 2013.12.12 Izmjene i dopune Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2013_ godinu
72 2013.12.12 Izmjene i dopune Program javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
73 2013.12.12 Izvješe o provedenim izborima za VMO
74 2013.12.12 Odgovor vijećniku MM na 4_ i 5_ pitanje
75 2013.12.12 Odgovor vijećniku MM na krivotvorenje zapisnika
76 2013.12.12 Odgovor vijeniku MM na izmjene i dopune Statuta
77 2013.12.12 Odluka o izvršenju plana proračuna za 2014_ godinu
78 2013.12.12 Odluka o komunalnom doprinosu u Općini Vrhovine
79 2013.12.12 Odluka o nerazvrstanim cestama u opini Vrhovinedoc
80 2013.12.12 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Vreline d_o_o_ Vrhovine
81 2013.12.12 Odluka o osnivanju trgovakog drutva Vreline d_o_o_ Vrhovine
82 2013.12.12 Odluka o sufinanciranju autobusne linije za MO Turjanski
83 2013.12.12 Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
84 2013.12.12 Odluka o sufinanciranju prijevoza uenika srednjih kola
85 2013.12.12 Plan radnih mjesta za 2014_ godinu
86 2013.12.12 Prijeldog Općinskog načelnika o imenovanju člana Povjerenstava za zakup polj_ zemljita
87 2013.12.12 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014_godini
88 2013.12.12 Program javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2014_ godinu
89 2013.12.12 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014_ godinu
90 2013.12.12 Projekcija plana proračuna za razdoblje 2015_-2016_ godine
91 2013.12.12 Projekcija plana prorauna za razdoblje 2015_-2016_ godine
92 2013.12.12 Zaključak o imenovanju osoba za utvrivanje nastupa vremena i uzroka smrti
93 2013.12.12 Dnevni red - 3_ sjednice Opinskog vijeća
94 2013.12.12 Izmjene i dopune Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2013_ godinu
95 2013.12.12 Izmjene i dopune Program javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
96 2013.12.12 Izmjene i dopune Program javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2013_ godinu
97 2013.12.12 Izmjene i dopune Program javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2013_ godinu
98 2013.12.12 Izvješće o provedenim izborima za VMO
99 2013.12.12 Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Vrhovine za 2013_ godinu
100 2013.12.12 Odluka o imenovanju lana Povjerenstava za zakup polj_ zemljita
«Početak«12»Kraj»
Stranica 1 od 2

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza