Odluke Općine Vrhovine 2014.god.

1 2013.06.17 Rješenje o imenovanju biračkog odbora
2 2013.12.01 Odluka o prinudnom upravitelju-str 2
3 2013.12.03 Odluka o prinudnom upravitelju-str 1
4 2013.12.03 Odluka o visini priuve
5 2014-11-06 Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednje škole za školsku godinu 2014_2015
6 2014.01.13 PLAN PRIJEMA NA STRUčNO OSPOSOBLJAVANJE ZA 1014 GODINU
7 2014.01.25 Zakljuak o utvrivanju Nacrt konanog prijedloga II_ izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Vrhovine
8 2014.02.18 Obavijest o javnoj raspravi UPU-3 UPU Gornje Vrhovine -Bijeli Vrh
9 2014.02.18 Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi II izmjena i dopuna PPUO
10 2014.03.07 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o popisu financijske i nefinacijske imovine na dan 31_12_2013_ godine
11 2014.03.07 Dnevni red - 4_ sjednice Opinskog vijea
12 2014.03.07 Izvješće o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2013_ godinu
13 2014.03.07 Izvješe o ostvarivanju Programa javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
14 2014.03.07 Odluka o postupku i načinu izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture u Općini Vrhovine
15 2014.03.07 Plan gospodarenjem otpada za 2014_ godinu
16 2014.03.07 Program korištenja sredstava naknade od nezakonito izgrađenih zgrada na podruju
17 2014.03.07 Smjernice za organizaciju i razvoj zatite i spaavanja na podruju Opine Vrhovine u 2014
18 2014.03.07 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o komunalnoj naknadi u 2013_ godini
19 2014.03.07 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice SS Kranjčevi za 2013_ godinu
20 2014.03.07 Analiza stanja j zatite i spaavanja za 2013
21 2014.03.07 Izvješće Općinskog načelnika
22 2014.03.07 Izvješe o gospodarenjem otpadom za 2013_ godinu
23 2014.03.07 Izvješe o korištenju sredstava komunalnog doprinosa u 2013_ godini
24 2014.03.07 Obračun proračuna Općine Vrhovine za 2013_ godinu
25 2014.03.07 Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
26 2014.03.07 Odluka o komunalnim djelatnostima 2
27 2014.03.07 Odluka o osnivanju Centra za pomoć u kući
28 2014.03.07 Odluka o statusu evidenciji statusa i baze podataka ukidanju statusa planiraju projektiranju financiranju i upravljanju nerazvrstanim cestama
29 2014.03.07 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Vrhoiovne
30 2014.03.07 Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasnitvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine u 2014_ godini
31 2014.03.07 Program rada Općinskog vijeća za 2014_ godinu
32 2014.03.07 Zapisnik s 4_ sjednice Općinskog vijeća
33 2014.03.25 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti- izvjee na dan 05_03_2014
34 2014.03.25 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti- izvjee na dan 25_03_2014
35 2014.03.25 Izjava o fiskalnoj odgovornosti 1b
36 2014.03.25 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti- izvjee na dan 25_03_2014
37 2014.03.25 Rješenje o otklanjanju negativnosti iz pitanja 21_ Upitnika za 2012_ godinu
38 2014.03.25 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - NOVO
39 2014.04.30 Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
40 2014.05.22 Odluka o visini naknade osoba koje su ili e polagati telekomunikacijske vodove na podruju Opine Vrhovine
41 2014.06.17 Objava kandidacijske liste
42 2014.06.17 Rješenje o određivanju biračkog mjesta
43 2014.06.20 TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2011_GODINE-2014_ RO
44 2014.06.20 TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2011_GODINE-2014_ IPO
45 2014.06.20 TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2011_GODINE-2014_ NAB
46 2014.06.20 TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2011_GODINE-2014_ OUS
47 2014.06.30 Odluka o rezultatima izbora za članove VMO Turjanski
48 2014.11 06 Odluka o sufinanciranju autobusne linije za MO Turjanski u 2015_godini
49 2014.11.06 Dnevni red - 8_ sjednice Općinskog vijeća
50 2014.11.06 Izvješće o provedenim izborima za VMO Turjanski
51 2014.11.06 Mišljenje o potrebi i opravdanosti utvrivanja interesa RH izgradnje projekta ZIP LINE 2
52 2014.11.06 Nacrt Zapisnika s 6_ sjednice od 23_06_2014
53 2014.11.06 Nacrt zapisnika 7_ izvanredne sjednice
54 2014.11.06 Obračun proračuna Općine Vrhovine za rdoblje od 01_01_ do 30_06_2014_godine
55 2014.11.06 Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Vrhovine
56 2014.11.06 Odluka o općinskim porezima u Općini Vrhovine
57 2014.11.06 Odluka o prenosu izgradnje vodnih građevina na Vreline d_o_o
58 2014.11.06 Odluka o prestanku važenja Odluke o distribucijskoj telekom kanalizaciji na podruju Općine Vrhovine
59 2014.11.06 Odluka o visini naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Općinskog vijeća
60 2014.11.06 Odluka o visini naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Općinskog vijeća
61 2014.11.06 Odluka o visini osnvice za izračun plaća u 2015_ godini u Općini Vrhovine
62 2014.11.06 Upute za izradu proračuna Općine Vrhovine za 2015_ i projekcije 2016-2017_ godinu
63 2014.11.06 Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju osoba za utvrđivanje nastupa vremena i uzroka smrti
64 2014.11.06 Zaključak o prihvaanju izvješća o stanju zaštite od požara za 2013_godinu
65 2014.11.06 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji u Općini Vrhovine za 2013 god
66 2014.12.22 Analiza stanja zaštite i spašavanja za 2014
67 2014.12.22 II_ izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014_ godinu
68 2014.12.22 II_ izmjene i dopune Plana proračuna Općine Vrhovine
69 2014.12.22 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine
70 2014.12.22 Odluka o načinu obavljanja usluga postupanja s komunalnim otpadom i načinu obračuna troškova usluga postupanja s komunalnim otpadom na području Općine Vrhovine
71 2014.12.22 Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Vrhovine za 2014_ godinu
72 2014.12.22 Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Centra za pomoć u kući
73 2014.12.22 Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Vrhovine 2
74 2014.12.22 Odluka o visini jednokratne pomoći i podmirenju troškova stanovanja u 2015_ godini
75 2014.12.22 Plan proračuna za 2015_ godinu i projekcija za 2016 i 2017 godinu
76 2014.12.22 Plan radnih mjesta za 2015_ godinu
77 2014.12.22 Plan razvojnih mogunosti Općine Vrhovine za 2015 i projekcija za 2016 i 2017 godinu
78 2014.12.22 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015 i projekcija za 2016 i 2017 godinu
79 2014.12.22 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014_godini
80 2014.12.22 Program javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2015 godinu i projekcija za 2016 i 2017 godinu
81 2014.12.22 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2015 i projekcija za 2016_ i 2017_ godinu
82 2014.12.22 Program rada Općinskog vijeća za 2015_ godinu
83 2014.12.22 Program sređivanja zemljišno knjižnog stanja i uređenja imovinsko-pravnih odnosa nerazvrstanih cesta
84 2014.12.22 Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2015
85 Dnevni red 7 sjednice OV
86 Dnevni red 9 sjednice OV
87 Dokumentacija za nadmetanje - komunalna oprema - Općina Vrhovine- konano
88 Odluka o donosenju Drugih izmjena i dopuna PPU Vrhovine - tekstualni dio
89 Odluka o donosenju Urbanistickog plana uredjenja UPU-3 Gornje Vrhovine Bijeli Vrh-tekstualni dio
90 Odluka o financiranju politickih stranaka u 2014
91 Odluka o imenovanju privremnog ravnatelja Centra za pomoc u kuci u Opcini Vrhovine
92 Odluka o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Opcine Vrhovine
93 Odluka o imenovanju Stozera zastite i spasavanja Opcine Vrhovine
94 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvrsenju proracuna Opcine Vrhovine za 2014_ godinu
95 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi u Opcini Vrhovine
96 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi u Opini Vrhovine
97 Odluka o izmjeni i dopuni Program izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2014_godini
98 Odluka o izmjeni i dopuni Program izgradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture u 2014_godini
99 Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine
100 Odluka o odredjivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zastitu i spasavanje Opcine Vrhovine
«Početak«12»Kraj»
Stranica 1 od 2

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza