Kreirano: Četvrtak, 04 Veljača 2021 13:52

Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljen u Narodnim novinama broj 144/20.Temeljem članka 32. navedenog Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su dužne uskladiti svoje Statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona - do 24.02.2021.

Radi ispunjenja obveze izrađen je Nacrt Statuta te Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine te se isti upućuju na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da do 17.02.2021 do 15 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Nacrt Statuta i Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Dokumentacija se nalazi ovdje.