Kreirano: Utorak, 25 Listopad 2016 10:39

Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10. i 5/15.) i točke 3.1.1. Izmjena i dopuna Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini KLASA: 940-01/16-01/8, URBROJ:2125/09-01/01/16-1 od 22.09.2016. godine. godine Općinski načelnik Općine Vrhovine objavljuje javni natječaj za prodaju i najam nekretnina